2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос...


2.4. Информация и комуникация

От УО на ОПТ е разработен, съгласно изискванията на чл. 2 от Регламент ЕО
№ 1828/2006 на Комисията, Комуникационен план на ОПТ, одобрен от ЕК на 13.08.2008 г. Формулирана е основната цел на КП - популяризиране 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос... и представянето на ОПТ, както и на приноса на Общността за развитието на транспортната инфраструктура на България, за постигането на която са дефинирани девет специфични цели, в съответствие с изискванията на 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос... Регламент на Съвета № 1083/2006.

Набелязани са мерките за постигане на целите на КП на ОПТ и е изготвено „Ръководство за изпълнение на мерките за информация и публичност на ОПТ 2007 г. – 2013 г.”, с описани 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос... отговорностите на УО, ролята и задълженията на бенефициентите в комуникационния процес, изпълнението на мерките за информация и публичност на ниво проект, отчитането и мониторинга на мерките за информация и публичност и организацията 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос... на КП на ОПТ с външни изпълнители. Изпълнението на набелязаните мерки за периода 2007 г. – 2009 г. е отразено тщательно в изготвените от УО на ОПТ Годишни доклади за 2007 г, 2008 г. и 2009 г. за 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос... изпълнението на ОПТ85.

В КП на ОПТ са предвидени индикатори за произведени продукти и услуги, за резултат и индикатори за въздействие, въз база на които се оценява неговото цялостно изпълнение, съгласно изискване 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос... на Регламент (ЕО) № 1828/2006 на Комисията. Към
30.06.2010 г. не е извършена оценка на изпълнението на КП на ОПТ от независим, безпристрастен, при липса на конфликт на интереси консултант, който да изрази мировоззрение за качеството на 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос... извършената работа, тъй като същата (чл. 4 от Регламент (ЕО) № 1828/2006 на Комисията) следва да се извърши и представи в Годишния доклад за изпълнението за 2010 г. със срок 30.06.2011 г., което е извън одитирания 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос... период.

Отговорности по отношение на мерките за информиране и публичност, предназначени за широката общественост, са възложени и на бенефициентите, съгласно
чл. 8 от Регламент (ЕО) 1828/2006 на Комисията и „Ръководството за изпълнение на 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос... мерките за информация и публичност на ОПТ 2007 г. – 2013 г”. За целта в НК „ЖИ”, като бенефициент по приоритетна ос 1 на ОПТ, са определени длъжностни лица в дирекция „СРИП”.86 Задълженията на експертите обхващат роль 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос... в координационните срещи с УО, съгласуване на комуникационните дейности, отчитане на изпълнението на мерките за информация и публичност по проекта.

За периода на изпълнение на проекта „Електрификация и реконструкция на железопътна линия Свиленград 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос...-турска граница” от приоритетна ос 1 на ОПТ, бенефициентът е задължен да предприеме деяния за информация и популяризиране на финансирането и изпълнението на проекта, съгласно разпоредбата на чл. 16 от контракта за предоставяне 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос... на безвъзмездна финансова помощ от ОПТ.87

Изготвен е от Изпълнителя на проект „Електрификация и реконструкция на железопътна линия Свиленград-турска граница” - „ОХЛ ЖС” АД, КП за мерките за информация и публичност на проекта, съгласно 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос... задължение, включено в Техническата част88 на сключеното договорно споразумение № 3219 от 25.05.2009 г. Проведени са предвидените процедури, като проекти на КП и на билборд са предоставени от НК „ЖИ” с писмо89 на 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос... директора на дирекция „КПП”, одобрени са от УО на ОПТ, за което е уведомен генералния директор на НК „ЖИ”.90

Определената сума за изпълнение на планираните дейности е в размер на 16 335 лв 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос.... и е включена в стойността на обекта „Електрификация и реконструкция на железопътна линия Свиленград-турска граница”. От предвидените за изплащане суми през 2010 г. са платени 50 на 100 от общо планираните, в размер на 8 167,50 лв 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос....91

По време на извършеното наблюдение на място на строителството на жп линията край гр. Свиленград, на моста над р. Марица, на кабинета на изпълнителя в с. Генералово, е констатирано изпълнение на 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос... предвидените в КП дейности:92

а) монтирани са билбордове (1 бр. в близост до съществуващата жп спирка Генералово и 1 бр. на съществуващия жп мост на км 314+300 над републиканския път
Е-80), съдържащи упоменатата в чл. 9 от 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос... Регламент (ЕК) 1828/2006 информация;

б) поставена е информационна табела на кабинета на супервайзора;

в) изготвена е информационна брошура за целите на проекта, неговата обща стойност, източниците на финансиране, етапите и крайния срок за 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос... изпълнението.

Изготвени са КП на ОПТ 2007 г. - 2013 г. и КП на проект „Електрификация и реконструкция на железопътна линия Свиленград-турска граница” в съответствие с Регламентите на ЕО. През одитирания период са осъществени дейности от 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос... УО на ОПТ, от бенефициента и от Изпълнителя, популяризиращи ОПТ и изпълнявания проект сред широката общественост и отчитащи приноса на Общността за развитието на транспортната инфраструктура в България. Постигнати са поставените 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос... в комуникационните планове цели.


^ 3. Съответствие на постигнатите резултати с поставените цели

3.1. Съотношение меж усвоени и планирани средства за изпълнение на проектите по приоритетна ос 1

По приоритетна ос 1 от ОПТ 2007 г. - 2013 г. са 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос... одобрени четири проекта, от които през одитирания период реално е изпълняван само проектът „Електрификация и реконструкция на железопътна линия Свиленград – турска граница”. По останалите проекти не е постигната проектна готовност за реализирането им 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос... и те ще се изпълняват през следващия програмен период.

За изпълнението на проектите са планирани средства на стойност 580 000 000 евро (1 134 381 400 лв.). Усвоените средства за периода 01.01.2007 г. - 30.06.2010 г. са в размер на 15 061 074 лв. либо 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос... 1,33 на 100 от предвидените средства по приоритетна ос 1 от ОПТ.

Степента на усвояване на средствата по приоритетна ос 1 през одитирания период е изключително ниска, поради липсата на готови проекти за финансиране 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос... от ОПТ.

^ 3.1.1. Проект „Техническа помощ за подготовка на проект „Електрификация и реконструкция на железопътна линия Свиленград – турска граница”

Във връзка с изпълнението на проект „Електрификация и реконструкция на железопътна линия Свиленград – турска граница” е 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос... реализиран проект „Техническа помощ за подготовка на проект „Електрификация и реконструкция на железопътна линия Свиленград – турска граница”. При извършения анализ на изпълнението на проекта, финансиран от ОПТ, с цел да се 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос... установи степента на неговото изпълнение и спазването на приетите процедури за извършването на плащанията, е установено:

С решение93 на Ръководителя на УО на ОПТ е определена комисия за оценка и избор на 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос... Формуляр за кандидатстване. Изготвен е доклад94 от оценителната комисия със заключение за одобрение за финансиране на проекта. За реализиране на проекта, въз база на взето от УО на ОПТ решение95 за предоставяне 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос... на безвъзмездна финансова помощ, в определения срок с чл. 27, ал. 1 от ПМС № 121 от 2007 г., е сключен контракт меж МТИТС и НК „ЖИ” на 31.10.2008 г.

Общите разходи за проекта са 70 200 лв., с ДДС. Съгласно 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос... чл. 3, б. „д” от Регламент (ЕО) 1084/2006 на Съвета, „възстановимият данък добавена стойност” не подлежи на финансиране от КФ. Сключеният контракт96 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ меж МТИТС и НК „ЖИ” е 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос... на обща стойност 58 500 лв., без ДДС, от които
46 800 лв. от КФ, представляващи 80 на 100 от „приемливите” разходи (използваният в контракта термин е равнозначен на „допустими” разходи, съгласно ПМС № 258/2007 г.) за проекта 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос... и 11 700 лв. национално съфинансиране - 20 на 100 от приемливите разходи. Срокът за приключване на контракта е 01.05.2009 г.

От НК „ЖИ” е сключен контракт97 с „Бултрейд евро консулт” ЕООД, Пловдив, за изготвяне на Анализ „разходи – ползи” за 29 000 лв 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос...., без ДДС, и контракт98, с „Цеси инвест” ЕООД, София, за изготвяне на Апликационната форма за 29 500 лв., без ДДС. За изплатените аванси по сключените договори, в размер на общо 11 700 лв 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос...., от НК „ЖИ” е представено на 14.10.2008 г. в УО искане за възстановяване на средства от ОПТ.99 В резултат на извършената проверка от УО, отразена в контролен лист,100 искането не е одобрено, тъй като към момента 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос... на представянето му не е подписано Оперативно споразумение меж УО на ОПТ и НК „ЖИ” и контракт за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, за което НК „ЖИ” е уведомена с 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос... писмо101 от Ръководителя на УО. От дирекция „НФ” на МФ са одобрени средства по проекта, в размер на 46 700 лв.,102 в т.ч. 11 700 лв. платени аванси, след сключване на контракта за предоставяне на безвъзмездна 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос... финансова помощ.

Искане за окончателно плащане по сключения контракт меж НК „ЖИ” и „Цеси инвест” ЕООД, в размер на 11 800 лв., е представено за одобрение от УО на 14.09.2009 г.103 След извършените контролни процедури 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос... от съответните длъжностни лица към УО, документирани в контролен лист по эталон104, разходите не са верифицирани и безвъзмездната финансова помощ не е одобрена. Становището на УО е, че бенефициентът е извършил окончателното плащане 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос... по контракта на 03.06.2009 г.105, след срока (01.05.2009 г.) за приключване на контракта, поради което разходите остават за сметка на бенефициента.106

На проведените месечни срещи за отчитане на напредъка по проектите меж 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос... НК „ЖИ” и УО на ОПТ е обсъждано удължаването на срока на контракта за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Проблемът не е решен,107 поради недобрата координация меж бенефициента и УО на 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос... ОПТ, въпреки че в Оперативното споразумение е определено, че двете страни носят обща отговорност за изпълнението на проектите, финансирани от ОПТ.

Финансовото изпълнение на проект „Техническа помощ за подготовка на проект „Електрификация 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос... и реконструкция на жп линия Свиленград – турска граница” е показано в таблица № 9.

Табл.№ 9 (лв.)

^ Вид

разход

Първона

чален финан

сов план

Окон

чате

лен финан

сов план

Реално изплате

ни от бенефи

циента средства, включени в контракта за БФП

Верифи

ци

рани от УО разходи

Неверифици

рани от УО 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос... разхо

ди

Реално изплатени от бенефи

циента средст

ва, невключени в ДБФП (ДДС)

Общо изплатени от бенефи

циента средст

ва

1

2

3

4

5

6

7

8

Техническа помощ


70 200


70 200


46 700


46 700


11 800


11 700


70 200


^ Изплатени са от бенефициента на изпълнителите на договорите планираните 70 200 лв., представляващи общата стойност на проекта. От тях 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос..., 46 700 лв. са верифицирани от УО, либо степента на усвояване на предоставените средства по проекта е 79,83 на 100. Не са верифицирани разходи в размер на 11 800 лв. и не са възстановени от средствата за безвъзмездна 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос... финансова помощ.

^ 3.1.2 Проект „Електрификация и реконструкция на железопътна линия Свиленград – турска граница”

С Решение на директора на дирекция „КПП” е определена комисия за оценка и избор на Формуляр за кандидатстване за проект „Електрификация 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос... и реконструкция на железопътна линия Свиленград – турска граница”. От оценителната комисия е изготвен доклад със заключение за одобрение на проекта за финансиране. 108

На основание решение № ОПТ-19 от 21.05.2009 г. на Ръководителя на УО 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос... е сключен контракт (ДОПТ-3/2009 г.) за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. за проект „Електрификация и реконструкция на железопътна линия Свиленград – турска граница” Тя се предоставя само за „приемливите” разходи за проекта 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос..., възлизащи на 58 274 218 лв. Съгласно чл. 1, ал. 4 от контракта, безвъзмездната финансова помощ не се предоставя за „неприемливите” разходи за 27 549 373 лв. Те следва да се осигурят от бенефициента, съгласно чл. 5 от контракта. Общите разходи по проекта 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос..., вкл. ДДС, са на стойност 85 823 590 лв. Източниците за плащане на безвъзмездната финансова помощ са КФ в размер на 46 619 375 лв. и национално съфинансиране – 11 657 843 лв. Срокът за приключване на контракта е 31.12.2012 г 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос....

Сключено е договорно споразумение109 меж НК „ЖИ” и „ОХЛ ЖС” АД за проектиране и строителство на жп линия Свиленград-турска граница в резултат на проведена обществена поръчка. Срокът на контракта е 24 месеца, считано от датата 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос... на започване на обекта, съгласно подклауза 8.1 от специфичните условия на контракта. Общата стойност на контракта е 83 999 599 лв., в т. ч. ДДС - 13 999 933 лв. Съгласно подклауза 14.2 от офертата, неразделна част от контракта 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос..., авансът е в размер на 10 на 100 от стойността на контракта.

^ 3.1.2.1. Усвоени средства по проекта през 2009 г.

От проверките на представените от бенефициента искания за авансови и междинни плащания, е установено:

а) уведомен 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос... е Ръководителят на УО на ОПТ с писмо110 на дирекция „НФ” в МФ за одобрените искани средства по приоритетна ос 1, съфинансирани от КФ, в размер на 5 827 422 лв. за извършване на авансови плащания 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос..., съгласно чл. 6, ал. 2, т. 1 от контракта за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;

б) представени са на УО от бенефициента разходооправдателни документи за извършените директни плащания към Изпълнителя на проекта, на стойност 6 999 966 лв 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос...., представляващи авансово плащане по контракта.111 То е извършено на два пъти, тъй като бенефициентът не е разполагал с необходимите средства, поради липса на стабильно и достатъчно финансиране от държавата;

в) извършено е верифициране 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос... на разходите, документирано с контролни листа, в съответствие с Процедурните наръчници на УО и на бенефициента;112

г) одобрени са с писма113 на дирекция „НФ” на МФ исканите средства от УО на ОПТ 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос... по приоритетна ос 1 в размер на 6 999 966 лв. за извършване на междинни плащания.

^ Към 31.12.2009 г. по проекта са усвоени 6 999 966 лв., представляващи 10 на 100 от стойността на контракта с Изпълнителя, без ДДС. Усвоената сума 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос... представлява 12 на 100 от предоставената безвъзмездна помощ по проекта (58 274 218 лв.). При изплащането на сумите е спазено съотношението 80 на 100 от КФ, представляващо 5 599 973 лв. и 20 на 100 национално съфинансиране, което е 1 399 993 лв.

^ 3.1.2.2.Усвоени средства по проекта от 01.01.2010 г 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос.... до 30.06.2010 г.

При извършения анализ на разходите по проекта е установено:

а) усвоени са през периода 01.01.2010 г. – 30.06.2010 г. средства в размер на 8 014 408 лв. Извършени са разходи от бенефициента за подготвителни 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос... работи и общи изисквания за проектиране, и работи по железен път.114

б) представени са от бенефициента на УО искания за междинни плащания за одобрение на безвъзмездна финансова помощ в съответствие със сключения 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос... контракт.115

в) извършено е верифициране на разходите от съответните длъжностни лица от УО и от бенефициента в съответствие с Процедурните им наръчници, документирано с контролни листа;116

г) одобрено е с писмо 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос... на дирекция „НФ” на МФ искането за средства на УО в размер на 4 329 121 лв. за извършване на междинни плащания.117

През периода от 01.01.2010 г. до 30.06.2010 г. е спазено процентното съотношение на разпределение на 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос... средствата по източници, като от КФ са усвоени по проект „Електрификация и реконструкция на жп линията Свиленград - турска граница”– 6 411 526 лв. и от национално съфинансиране – 1 602 882 лв. либо общо 8 014 408 лв. Относителният дял на усвоените средства за полугодието 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос... на 2010 г. от предоставената безвъзмездна помощ по проекта е 13,75 на 100.

Финансовото управление на проекта, осъществявано от УО и от бенефициента, е в съответствие с изискванията на Процедурните наръчници за управление 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос... и изпълнение на ОПТ. Осъществяван е постоянен и ефективен контрол на извършените плащания от предварително определените длъжностни лица, документиран с контролни листа.

^ Сключени са два контракта за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос... обща стойност 58 332 718 лв. за проект „Техническа помощ за подготовка на проект „Електрификация и реконструкция на железопътна линия Свиленград – турска граница” и за проект „Електрификация и реконструкция на железопътна линия Свиленград 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос... – турска граница”. Усвоените средства по тях, в рамките на одитирания период, са общо
15 061 074 лв. либо постигнатата ефективност на усвояване на средствата е 25,82 на 100.

За изпълнението на проектите по приоритетна ос 1 са планирани 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос... средства на стойност 580 000 000. евро (1 134 381 400 лв.). Усвоените средства за периода
01.01.2007 г. - 30.06.2010 г. са в размер на 15 061 074 лв. либо 1,33 на 100 от предвидените средства по приоритетна ос 1 от ОПТ.

Степента на усвояване на средствата по приоритетна 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос... ос 1 през одитирания период е изключително ниска, поради липсата на готови проекти за финансиране от ОПТ. През одитирания период са извършени нормативни, структурни и персонални промени, поради което е намалена ефективността от изпълнението на 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос... проектите.


^ 3.2. Съотношение меж планирани и постигнати резултати за изпълнение на целите на проектите

Съществено значение за подобряване на териториалното сближаване и конкурентоспособността на Република България има развитието на транс-европейската транспортна мрежа, поради 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос... което ОПТ включва дейности, насочени към пълното интегриране на националната транспортна система в европейската транспортна мрежа и подобряване на качеството и сигурността на транспортните услуги.

В приложение към ОПТ е 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос... изготвен индикативен списък с приоритетните проекти по приоритетни оси, в който са посочени основните компоненти, индикативната стойност на всеки проект, източниците на финансиране и времевият график за изпълнението и приключването на 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос... проекта. В приоритетна ос 1 са включени:

Проектът „Модернизация на железопътната линия Видин-София” е с обща индикативна стойност 320 000 000 евро и предвидени срокове за подготовка 2007 г. – 2009 г., а за приключване 2014 г./2015 г. При 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос... подготовката на проектите за техническа помощ е установено, че необходимите инвестиции за модернизация на железопътната линия Видин-София са на стойност 2 679 000 000 евро118, много по-висока от индикативната, поради което през настоящия програмен период 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос... от КН е одобрено само проектирането на проекта с индикативна стойност 50 000 000 евро. Към 30.06.2010 г. по проекта не са проведени тръжни процедури, финансирани със средства от ОПТ.119

Проектът „Модернизация на железопътната линия София-Пловдив” е 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос... с обща индикативна стойност 125 млн. евро и предвидени срокове за подготовка 2007 г. – 2009 г, а за приключване 2014 г./2015 г. Общата дължина на трасето е разбита на три участъка: първи участък „София 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос...-Елин Пелин”, втори участък „Елин Пелин-Септември” и трети участък „Септември-Пловдив”. Поради липсата на достатъчен денег ресурс, през настоящия програмен период е предусмотрено изпълнението на първи и трети участък, включени в приетите 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос... от КН индикативни годишни работни програми за 2009 г. и за
2010 г.120 На 13.05.2010 г. след проведена обществена поръчка,121 от НК „ЖИ” е сключен контракт за изпълнението на проект „Консултантска услуга за извършване на оценка 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос... на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите за проект „Модернизация на железопътната линия София-Пловдив” със срок за изпълнение 31.12.2010 г.

Проект „Модернизация на железопътната линия София 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос...-Перник-Радомир (част от модернизацията на жп-линия София-Кулата)” е с обща индикативна стойност 100 000 000 евро и предвидени срокове за подготовка 2007 г. – 2009 г., а за приключване 2013 г. С решението на КН за промяна на 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос... обхвата на ОПТ, реализацията на проекта е отпаднала от настоящия програмен период, тъй като той е свързан с изграждането на проект „Видин - София”, предвиден за изпълнение през следващия програмен период 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос....122

Проект „Електрификация и реконструкция на жп линия Свиленград-Турска граница” е с обща индикативна стойност 35 000 000 евро и предвиден срок за приключване 2009 г./2010 г.

За подготовката на проекта, включваща изготвяне на анализ „Разходи-ползи 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос...” и Формуляр за кандидатстване за инвестиционния проект, е предоставена безвъзмездна финансова помощ за проект „Техническа помощ за подготовка на проект „Електрификация и реконструкция на жп линия Свиленград-турска граница”. Постигнати са целите на проекта 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос..., като предвидените дейности са изпълнени. С писмо123 от УО на ОПТ е дадено окончателно положително становище по финалната разработка на Формуляра за кандидатстване за финансиране на проекта от ОПТ 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос....

Съгласно сключения контракт с избрания Изпълнител на проекта – „ОХЛ ЖС” АД, изпълнението е осъществено на два етапа - проектиране и строителство. Етапът на проектиране включва изпълнението на дейностите по: изготвяне на идеен проект за железен път 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос..., включително дренажни съоръжения, жп мостове и съоръжения, надлези и подлези; идеен проект за контактна мрежа и електрозахранване; изпълнение на геоложки и хидрогеоложки проучвания и геодезически измервания; изготвяне на два 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос... на техническом уровне проекти - железен път и контактна мрежа и електрозахранване, както и извършване на съгласувателни процедури, свързани с издаването на разрешение за строеж.

В изготвената от Изпълнителя първоначална работна програма е планирано 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос... дейностите по проектирането на цялата отсечка да бъдат извършени до края на м. ноември 2009 г.124 Към 30.11.2009 г. от планираните дейности изцяло са изпълнени геоложките, хидрогеоложките проучвания и геодезическите измервания. Дейностите по изготвянето на идеен 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос... и на техническом уровне проект за железен път са изпълнени съответно 90 на 100 и 60 на 100. Идейният проект за контактна мрежа и за електрозахранване е изпълнен 80 100. Към 30.11.2009 г. не е изготвен техническият проект за 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос... контактната мрежа и за електрозахранването. Всички дейности са изпълнени 100 на 100 към 28.02.2010 г., съгласно месечния доклад за напредъка за м. февруари 2010 г.125

Предвидените за изпълнение работи на етапа на строителство са: строителни работи 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос... по изграждане на долно строене, дренажни съоръжения, железен път, надлез при
с. Генералово, подлези, железопътен мост на р. Марица, контакта мрежа, доставка на основни материали (траверси, скрепления, релси, материал 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос... за предпазен пласт и баласт); изпълнение на корективни мерки по околна среда и по програма „Натура 2000” и изготвяне на екзекутивна документация.

Издадено е Разрешение за строеж на 27.04.2010 г., (ДВ, бр. 34 от 04.05.2010 г., в сила 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос... от 19.05.2010 г.) и протокол за откриване на строителна площадка на 26.05.2010 г.126 Констатирано е, че към 30.06.2010 г. са започнати изкопни работи, подготвителни по изграждането на пътния надлез и пешеходен подлез в с. Генералово 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос..., реконструкция на сградата на гара Капитан Андреево и са доставени 12 404 бр., либо 50 на 100 от предвидените траверси.

Извършена е проверка на изпълнението на Анекс № ДА-3 от 26.05.2009 г. към сключения контракт (21.12.2005 г.) меж 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос... държавата, представлявана от министъра на финансите и министъра на транспорта, и НК „ЖИ”, относно предоставянето на целеви средства от държавния бюджет за финансиране на недостига по ОПТ за 2010 г. и 2011 г. С указания 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос...127 на МФ са променени клаузи от сключения Анекс към контракта с държавата. В тях е предложено необходимите средства за целта да се осигурят в рамките на предвидените капиталови трансфери за годината чрез намаление 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос... на годишните задачки на обекти, с по-ниска степен на приоритетност, включени в утвърдената документация за капиталовите разходи от бюджета за 2010 г. През м. юли 2010 г. е утвърден от МФ 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос... актуализиран поименен списък за вътрешно преразпределение на средствата за капиталовите трансфери на НК „ЖИ”128. Осигурени са 4 200 000 лв. за проект „Електрификация и реконструкция на жп линия Свиленград – турска граница”, като са намалени 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос... средствата за възстановяване на проектните параметри на жп линия София-Карлово-Зимница.

^ С изпълнението на проект „Техническа помощ за подготовка на проект „Електрификация и реконструкция на жп линия Свиленград-турска граница” са постигнати поставените цели 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос.... При реализацията на проект „Електрификация и реконструкция на жп линия Свиленград-турска граница”, по време на етапа на проектирането, са изпълнени поставените цели, извършени са предвидените дейности и са постигнати очакваните 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос... резултати.

Установено е забавяне на първоначално предвидените срокове за подготовка и изпълнение на проекта. Срокът за окончателното му приключване е определен с контракта, сключен меж бенефициента и Изпълнителя – 30.06.2011 г., поради което не 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос... е оценено съответствието на постигнатите резултати с поставените цели и ефективността от цялостното изпълнение на проекта.

^ Промяната с указания от МФ на сключения Анекс към контракта меж НК „ЖИ” и държавата 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос..., представлявана от министъра на финансите и министъра на транспорта, е оценено като лоша практика. Неизпълнението на клаузите за превеждане на целеви средства за финансиране на недостига по ОПТ, утвърждаването на корекция на 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос... поименния списък за капиталовите разходи на НК „ЖИ” от МФ чуть през м. юли 2010 г., е забавило изпълнението на проекта от приоритетна ос 1 от ОПТ и е довело до неизпълнение на планираните дейности по 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос... друг проект.

Не е постигнат напредък по останалите проекти от приоритетна ос 1 от ОПТ. Причините, отразени в годишните доклади за изпълнението на ОПТ за 2008 г. и 2009 г., са продължителният процес на 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос... подготовката на Формулярите за кандидатстване, ненавременното приключване на отчуждителните процедури, извършването на археологически проучвания и липсата на средства в бюджета на НК „ЖИ” за финансиране на проектите.


^ Част четвърта

ЗАКЛЮЧЕНИЕ


В резултат от извършения анализ 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос... и оценка на съответствието на ресурсите с поставените цели, на извършените дейности и на получените резултати за постигане на изпълнението на проектите по приоритетна ос 1 „Развитие на железопътната инфраструктура по транс-европейските 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос... и основни национални оси” от ОПТ, е констатирано:

През 2007 г. е одобрена ОПТ, която като начин на съфинансиране и възстановяване на средствата от европейските фондове, е изпълнявана за първи път 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос... в България. През
2008 г. е извършвана предпроектна подготовка. Изпълнението на проектите по приоритетна ос 1 от ОПТ е осъществявано основно през 2009 г. и 2010 г.

Прилаганите нормативни и вътрешни актове, изградените организационни структури, функциониращите 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос... счетоводна и информационна система, създават предпоставки за ефективното изпълнение на проектите от приоритетна ос 1 от ОПТ.

Функциите за обучение и повишаване на административния капацитет на служителите в одитираните обекти са осъществявани формално и 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос... не са обвързани с поставените цели.

Постигнато е съответствие на получените резултати с поставените цели в рамките на одитирания период само при подготовката и на етапа на проектирането по проект „Електрификация и реконструкция 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос... на жп линия Свиленград-турска граница”.

За изпълнението на проектите по приоритетна ос 1 са планирани средства на стойност 580 000 000 евро (1 134 381 400 лв.). Усвоените средства за периода 01.01.2007 г. - 30.06.2010 г. са в размер 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос... на 15 061 074 лв. либо 1,33 на 100 от предвидените средства. Степента на усвояване на средствата по приоритетна ос 1 от ОПТ е изключително ниско, поради липсата на готови проекти, промяната на степента им на приоритетност и 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос... недостатъчното финансиране от държавата. През одитирания период са извършени нормативни, структурни и персонални промени, което намалява ефективността от изпълнението на проектите.


Част пета

ПРЕПОРЪКИ


В резултат на извършения одит се дават следните препоръки на министъра 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос... на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

1. Да се утвърди Процедурният наръчник на НК „ЖИ”, бенефициент по ОПТ 2007 г. - 2013 г. за управление и изпълнение на проекти, от Ръководителя на УО.129

2. Да се 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос... възложи на длъжностното лице, отговорно за счетоводните записвания в УО и в бенефициента, да полага подпис преди поемането на финансови задължения.130

3. Да се възложи на Ръководителя на УО извършването на анализ на 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос... резултатите от обучението и на оценка на административния капацитет на служителите от дирекция „КПП” в МТИТС.131

4. Да се назначи длъжностно лице в НК „ЖИ” за осъществяването на предварителен контрол за законосъобразност.132


На 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос... основание чл. 48, ал. 2 от Закона за Сметната палата, в срок до три месеца от получаване на настоящия доклад, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията следва да предприеме мерки за изпълнение на препоръките и да 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос... уведоми писмено за това председателя на Сметната палата.


Настоящият одитен доклад е издаден на основание чл. 46, ал. 1 от Закона за Сметната палата с Разпореждане № 101 от 28.04.2011 г. на председателя на Сметната палата 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос....


В подкрепа на констатациите от одитния доклад са събрани 105 броя одитни доказателства, които заедно с 6 приложения и работните документи, отразяващи отделните етапи на одитния процес, се намират в Сметната палата на адресок 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос...: гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” № 37.
1 За целите на одита се ползва наименованието Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС), независимо, че през одитирания период то е променяно

2За краткост в одитния доклад ще 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос... се ползва наименованието министър на транспорта, въпреки, че от 30.07.2009 г. наименованието е променено на министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията

3Приложение № 1 - РД-П-05 от 02.11.2010 г.

4ОД № 1 - писмо № 15-00-367 от 07.12.2010 г. на дирекция 2.4. Информация и комуникация - За извършен одит на Оперативна програма „Транспорт", в частта на приоритетна ос... „Правна”

5Приложение № 2 – РД-И-23 от 26.01.2011 г.


24-primernaya-struktura-provedeniya-seminara-s-elementami-treninga-uchebnoe-posobie-pod-redakciej-lm-shipicinoj.html
24-prirodnie-usloviya-i-resursi-agropromishlennij-kompleks-11-2-lesnoj-kompleks-11-2-zhilishnij-fond-i-zhilishnoe.html
24-problemi-ustanovleniya-rodstva-soderzhanie.html